Naktis

Iki saulėtekio liko 3 val. 47 min.

Pelėdų koncertai

Veiksmo laikas: nuo sutemų iki aušros
Čia visos pelėdos gali pasidalinti tuo, ko nesuprastų dienos paukščiai

Atgal į pražią

 
Pelėda:

Atgal :: Toliau

Pelėda: A.
Laikas: 2004 vasario 2, 02:43:39
Atrodo tu radai sau tokia vieta kur rasi tokiu kaip tu....

Pelėda: A.
Laikas: 2004 vasario 2, 02:38:36
Atrodo tu radai sau tokia vieta kur rasi tokiu kaip tu....

Pelėda: A.
Laikas: 2004 vasario 2, 02:32:56
Idomu,ar tu vienas chia sedi ar dar yra chia kokiu nors sielu,ar chia tu vienas tiktai tox,kuris amzhinai naktimis nemiega...keista lauke dabar,kazhkaip shilta ten man,ar tik taip man atrodo... Skauda kunas... ka ash jam padariau nzn... ka padaryt kad atsisakyt nuo alkoholio?... man gieda...

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 2, 02:06:13

cia galetu buti atsakymas tau "ash"


nebutina sakyt uu uuuu uu uuuu
ar panasiai
kazkaip liudna

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 2, 02:04:00
ApysakaRytas.Pats ryèiausias rytas ið jø visø,kai pabundi ir jauti,kad uþ
lango-kieme,gatvëj,parke,pilname obelø þiedø sode,tarpuvartëj,kur bo-
butë su kibirais rankose,viskas jau ne apsnûdæ,o pilni gyvybës,pamirðæ ap-
niukusià ramybæ ir besidþiaugià kiekviena savo kruopelyte,gal ir patys to
nesuprantà,iðsiskleidusia skaidria ðviesa.Be penkiolikos aðtuonios.Tarsi
sujudintas skruzdëlynas.Visi skuba,visur visko pilna.Ir atrodo,kad kiekvie-
nas tiksliai þino kur eina,vaþiuoja,bëga.Tarsi tuo skubëjimu ir nori pasa-
kyt,kad þino kas jø laukia ðiandien,rytoj...O tas vienas vyriðkis su juokà
sukelianèia kepure uþvis labiausiai pasitiki savim.Já þmonës palydi kreivom
ðypsenom,mergiotës garsiu juoku uþ nugaros,berniukai kartais net akmenukais.
Jis pts laimingiausias.Jis mato kaip graþiai kàtik prasprogo berþeliai.Kepu-
riuotajam nereikalingas þemiðkas pasaulis,jis turi gersná:savo dangø,balas,
saulæ,varnënus.Ir jis kaskart dþiaugiasi,kad gali pasijuokti ið kiekvieno,ku-
ris ðito nemato,nes tik jis vienas moka nutûpti ant debesiuko ir smagiai nusi-
èiurkðti ant þeme bevaikðèiojanèiø kirminëliø galvø.
Vyriðkis dar gulëdamas lovoj jau buvo prie fontano,kuris visiems jau
seniai buvo apgriuvæs,neveikintis ir tik jam vienam atskleidþiantis savo
nuostabø sroveliø þaismà,kai srovëj pasimato vaivorykðtë ir nusiðypso apvers-
ta ðypsena.Buvo troleibuse,kur pasidaro begalo liûdna þiûrint á vairuotojà,
kur jo veide iðraðyta apie maþutèius vaikuèius,iðvargusià skalbëjà þmonà,po
darbo laukinti taurelë,be kurios jis negali nuslëpti savo gëdos jog be taure-
lës negali.Ir tas begalinis akiø gilumas,kur dugne tamsus,ðiltas ir ðvelnus
sielvartas dël vaikuèiø,skalbëjos ir taurelës.Buvo susitikæs su nepaþistamaja
kurios vardà taip seniai jau norëjo suþinoti,tik vis neiðdrysdavo.Jie visada
prasilenkdavo,jø þvilgsniai susitikdavo,ðypteldavo vienas kitam,lûpos norë-
davo tarti labas,tik tas pats papraðèiausias þodis taip niekad ir neiðsiverz-
davo.Bet ðiryt jie netgi kalbëjo apie zylutes,kurios daþnai cypsi po langais
ir rankos buvo susitikusios ir skleidë viena kitai ðilumà ir ðvelnumà.
Ignas jau ruoðësi apkabint nepaþástamàjà,tik kaþin kas persmelkë ji
nuo galvos iki kojø,prispaudë prie lovos,akis pripildë aðarø,o veidà pilnà
rauksliø.Tik dabar tesuprato,kad jam neuþtenka spausti pagalvæ rankoj,jis no-
ri tikros nepaþistamosios ðilumos:
-Nereikia man nieko,að ir taip laimingas,man viskas sekasi tiesiog
puikiai.Yra ir geresniø dalykø uþ nepaþástamàjà.
Ignas nebesugebëjo pakilti net iki debesiuko.Jis kentëjo ir ta kanèia
maitino dar didesnæ kancià,liûdesá.Neliko Igno,tik kaþkoks padaras su paciais
primityviausiais instinktais.

Pelėda: ash
Laikas: 2004 vasario 1, 23:24:42
o ka cia galima paukaut?????//

Pelėda: renata
Laikas: 2004 vasario 1, 23:02:55
o as galvoju...ka cia man daryti, kad ta peleda paukautu:)) na tai gaudykit.....as uuuuuuuuukiu:))

Pelėda: balta_baltutelia
Laikas: 2004 vasario 1, 22:54:26
mmm...

Pelėda: gede
Laikas: 2004 vasario 1, 22:35:23
..... nera mylimos drauges sale..... be jos yra pats sudiniausias gyvenimas......:(((((

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 1, 22:33:40
gero ir malonaus vakaro

dziaugiuos kad yra toks tinklalapis
. . .

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 1, 22:17:19
gero ir malonaus vakaro

dziaugiuos kad yra toks tinklalapis
. . .

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 1, 21:58:29
gero ir malonaus vakaro

dziaugiuos kad yra toks tinklalapis
. . .

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 1, 21:48:40
gero ir malonaus vakaro

dziaugiuos kad yra toks tinklalapis
. . .

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 1, 21:46:29
dziugu ir malonu rasyt kazka ir zinot kad kazkas tai skaito. idomu paskaityt ir kitu mintis. tik keista kodel yra tokiu,kurie skaito ir yra baisiai nepatenkinti tuom ka cia suranda. kokio velnio reikia isvis cia listi ?????????????.....

Pelėda: as(gal ir peleda)
Laikas: 2004 vasario 1, 21:40:21

Miskas


Bëga ziogas per razienà
O meska pagauna seskà
Lapë snapë laizo glaju
Sakalas uzvake suopi

zvërys ziûri melodramà
Kasdienybës pilkà filmà
Kraujas,plunksnos kaip zaisliukai
Ant naujos kalëdinës eglutës

Pas medziotojà kisenëj
simtas dvidesimt patronu
ziûri zvërys Holivudo
Vertà trileri idomu


Pelėda: bleeding
Laikas: 2004 vasario 1, 18:36:44
gylesi ant zemes t.y gulesi

Pelėda: bleeding
Laikas: 2004 vasario 1, 18:34:07
As perpjausiu tau kakla ir ziuresiu kaip teka kraujas.. tu matysi tai ir tavo akys uzsitrauks tustuma..
tu jausi kad tavo akiduobes tuscios ir kraujas varvants is ju primins tau asaras ..
gylesi ant zemes ir maldausi kad tave uzmustu.. kad sudauzytu tavo sielos taure..
as tik ziuresiu i tave ir mano juokas skambes kaip kapinese veliu balsai..
nuo medziu nuskris juodvarniai , jie suks ratus aplink tave..
tu busi gyva.. jie tave kapos savo snapais , nagais plesys oda.. taciau tu busi vis dar gyva..
paskutinis skonis kuri jausi bus mano kraujas tavo lupose ir vysniu skonis tavo sielos tustybeje..

Pelėda: Justea
Laikas: 2004 vasario 1, 02:49:35
va taip sugrįžau.
naktiniu traukiniu ir Morissette dainomis.
niam.
ir dar-
pasiilgau jūros.

Pelėda: Draugas
Laikas: 2004 vasario 1, 02:43:55
grazios mintys, zodziai, jausmai, siela rodos ka tik gimusi., jauna, tyra, be skausmo ir vel laiminga. Tik vis klausi:
Kodel,
Ar mes per daug vienodi buvom - NE
Ar vieni kitiems nekurem ateites - NE
Ar buvome skirtingi - NE
Ar jautemes salti viens kito glebyje - NE
Ar tiesiog pavargome - TAIP.

Kodel ji pavargo?

Pelėda: Justea
Laikas: 2004 vasario 1, 02:26:17
Aš nenoriu nusižengti taisyklėms
Juk sakei-
taip negalima
Juk susitarėm

laumžirgių pilnos kišenės
kirba-plevena
Juk susitarėm
Ar tik jie tai ir pamena?

žaliom samaninėm palangėm
ropoju

į žvėriškai tolimą
tįstantį
ir neištirtą rytojų

Sakai nepriims
patirties neturi
neužteks tau sveikatos
nemoki iškepti sausainių
atnešti į lovą arbatos...

Sakau
na tai kas,
kad be batų/su batais-
vėl nieko neradus
pareinu
žaliomis pėdomis
pasiilgus lytėjimo jausmo

virš tuščiai tylinčio fono
ant sudilusio tavo molberto

pasiilgus lytėjimo jausmo
išsiteksiu
tarp teptuko ir skliausto

Kirba šonuose
-žalia-
Tapysim iš naujo.

Neišduosi, neliesi, neskliausi?

-pamanyk tik-
ne dėl manęs?
......

bet juk
laumžirgiai irgi pajaustų.

Atgal :: Toliau

2023 - sausis (2)
2022 - gruodis (3)
2022 - lapkritis (2)
2022 - spalis (1)
2022 - rugsėjis (2)
2022 - rugpjūtis (2)
2022 - liepa (4)
2022 - birželis (2)
2022 - gegužė (4)
2022 - kovas (4)
2022 - vasaris (2)
2022 - sausis (5)
2021 - gruodis (3)
2021 - lapkritis (1)
2021 - spalis (1)
2021 - birželis (1)
2021 - gegužė (6)
2021 - balandis (3)
2021 - kovas (2)
2021 - vasaris (4)
2021 - sausis (1)
2020 - gruodis (3)
2020 - lapkritis (4)
2020 - spalis (3)
2020 - rugsėjis (1)
2020 - rugpjūtis (1)
2020 - liepa (3)
2020 - birželis (6)
2020 - gegužė (6)
2020 - balandis (3)
2020 - kovas (9)
2020 - vasaris (4)
2020 - sausis (22)
2019 - gruodis (1)
2019 - lapkritis (3)
2019 - spalis (3)
2019 - rugpjūtis (3)
2019 - liepa (2)
2019 - birželis (2)
2019 - gegužė (1)
2019 - balandis (2)
2019 - vasaris (1)
2019 - sausis (1)
2018 - gruodis (6)
2018 - lapkritis (5)
2018 - spalis (3)
2018 - rugsėjis (2)
2018 - rugpjūtis (2)
2018 - liepa (2)
2018 - birželis (6)
2018 - balandis (1)
2018 - kovas (2)
2018 - vasaris (7)
2018 - sausis (6)
2017 - lapkritis (2)
2017 - spalis (1)
2017 - rugsėjis (2)
2017 - rugpjūtis (6)
2017 - liepa (1)
2017 - birželis (14)
2017 - gegužė (2)
2017 - balandis (2)
2017 - kovas (2)
2017 - vasaris (1)
2017 - sausis (2)
2016 - gruodis (6)
2016 - lapkritis (3)
2016 - spalis (4)
2016 - rugsėjis (1)
2016 - rugpjūtis (21)
2016 - liepa (16)
2016 - gegužė (7)
2016 - balandis (14)
2016 - kovas (7)
2016 - vasaris (32)
2016 - sausis (16)
2015 - gruodis (4)
2015 - lapkritis (9)
2015 - spalis (5)
2015 - rugsėjis (12)
2015 - rugpjūtis (21)
2015 - liepa (26)
2015 - birželis (19)
2015 - gegužė (26)
2015 - balandis (22)
2015 - kovas (18)
2015 - vasaris (21)
2015 - sausis (20)
2014 - gruodis (17)
2014 - lapkritis (10)
2014 - spalis (27)
2014 - rugsėjis (27)
2014 - rugpjūtis (33)
2014 - liepa (57)
2014 - birželis (57)
2014 - gegužė (46)
2014 - balandis (21)
2014 - kovas (19)
2014 - vasaris (46)
2014 - sausis (12)
2013 - gruodis (31)
2013 - lapkritis (24)
2013 - spalis (24)
2013 - rugsėjis (21)
2013 - rugpjūtis (15)
2013 - liepa (7)
2013 - birželis (10)
2013 - gegužė (9)
2013 - balandis (26)
2013 - kovas (6)
2013 - vasaris (7)
2013 - sausis (11)
2012 - gruodis (26)
2012 - lapkritis (17)
2012 - spalis (17)
2012 - rugsėjis (29)
2012 - rugpjūtis (18)
2012 - liepa (2)
2012 - birželis (23)
2012 - gegužė (35)
2012 - balandis (9)
2012 - kovas (11)
2012 - vasaris (8)
2012 - sausis (23)
2011 - gruodis (24)
2011 - lapkritis (22)
2011 - spalis (12)
2011 - rugsėjis (2)
2011 - rugpjūtis (12)
2011 - liepa (3)
2011 - birželis (10)
2011 - gegužė (5)
2011 - balandis (6)
2011 - kovas (17)
2011 - vasaris (11)
2011 - sausis (31)
2010 - gruodis (36)
2010 - lapkritis (28)
2010 - spalis (34)
2010 - rugsėjis (15)
2010 - rugpjūtis (28)
2010 - liepa (19)
2010 - birželis (20)
2010 - gegužė (23)
2010 - balandis (54)
2010 - kovas (41)
2010 - vasaris (33)
2010 - sausis (48)
2009 - gruodis (40)
2009 - lapkritis (30)
2009 - spalis (54)
2009 - rugsėjis (28)
2009 - rugpjūtis (11)
2009 - liepa (15)
2009 - birželis (17)
2009 - gegužė (27)
2009 - balandis (34)
2009 - kovas (62)
2009 - vasaris (76)
2009 - sausis (62)
2008 - gruodis (59)
2008 - lapkritis (89)
2008 - spalis (57)
2008 - rugsėjis (54)
2008 - rugpjūtis (69)
2008 - liepa (40)
2008 - birželis (36)
2008 - gegužė (30)
2008 - balandis (52)
2008 - kovas (37)
2008 - vasaris (48)
2008 - sausis (73)
2007 - gruodis (60)
2007 - lapkritis (83)
2007 - spalis (93)
2007 - rugsėjis (29)
2007 - rugpjūtis (32)
2007 - liepa (44)
2007 - birželis (60)
2007 - gegužė (36)
2007 - balandis (35)
2007 - kovas (36)
2007 - vasaris (76)
2007 - sausis (94)
2006 - gruodis (100)
2006 - lapkritis (84)
2006 - spalis (64)
2006 - rugsėjis (71)
2006 - rugpjūtis (116)
2006 - liepa (34)
2006 - birželis (60)
2006 - gegužė (47)
2006 - balandis (52)
2006 - kovas (54)
2006 - vasaris (60)
2006 - sausis (84)
2005 - gruodis (116)
2005 - lapkritis (59)
2005 - spalis (114)
2005 - rugsėjis (90)
2005 - rugpjūtis (69)
2005 - liepa (161)
2005 - birželis (111)
2005 - gegužė (87)
2005 - balandis (70)
2005 - kovas (65)
2005 - vasaris (95)
2005 - sausis (396)
2004 - gruodis (231)
2004 - lapkritis (213)
2004 - spalis (196)
2004 - rugsėjis (67)
2004 - rugpjūtis (68)
2004 - liepa (98)
2004 - birželis (58)
2004 - gegužė (64)
2004 - balandis (128)
2004 - kovas (210)
2004 - vasaris (142)
2004 - sausis (160)
2003 - gruodis (194)
2003 - lapkritis (79)
2003 - spalis (86)
2003 - rugsėjis (95)
2003 - rugpjūtis (189)
2003 - liepa (119)
2003 - birželis (189)
2003 - gegužė (162)
2003 - balandis (221)
2003 - kovas (267)
2003 - vasaris (205)
2003 - sausis (256)
2002 - gruodis (255)
2002 - lapkritis (233)
2002 - spalis (96)
2002 - rugsėjis (43)
2002 - rugpjūtis (23)
2002 - liepa (42)
2002 - birželis (44)
2002 - gegužė (34)
2002 - balandis (50)
2002 - kovas (36)
2002 - vasaris (36)
2002 - sausis (116)
2001 - gruodis (57)
2001 - lapkritis (123)
2001 - spalis (71)
2001 - rugsėjis (44)
2001 - rugpjūtis (33)
2001 - liepa (6)
2001 - birželis (28)